شغل بسته

برنامه هایی که با کسب و کار خود را به رشد

مشتریان کارراهه شغلی، دارای ظرفیت برای بیش از پنج ترتیبات جذاب، استفاده از بر است.
شارژ ماه به ماه ( جلوتر از زمان) است و مشتریان دارای ظرفیت برای تغییر ترتیبات را به تناسب تغییر کسب و کار و بهره برداری نیازهای خود.

Basic Jobs

$10.0015 Days
 • 1 job posting
 • 0 featured job
 • Job displayed for 20 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now

Standard Jobs

$45.0020 Days
 • 45 job posting
 • 30 featured job
 • Job displayed for 45 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now

Golden Package

$80.002 Months
 • 90 job posting
 • 35 featured job
 • Job displayed for 60 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now

Supper Jobs

$90.005 Days
 • 125 job posting
 • 50 featured job
 • Job displayed for 75 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now
 • 45000CV دریافت
 • 50000شغل ایجاد
 • 65000نامزدهای
 • 35000پروفایل کاربر

خرید بسته کار اضافی

خرید از سر برای نیاز آینده موقعیت شغلی یک بخش بسیار مهم از جستجوی کار خود را است.
رزومه سند است که شما و مهارت های خود را به بازار عرضه شده است.

Basic Jobs

$1015 Days
 • 1 job posting
 • 0 featured job
 • Job displayed for 20 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now

Standard Jobs

$4520 Days
 • 45 job posting
 • 30 featured job
 • Job displayed for 45 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now

Golden Package

$802 Months
 • 90 job posting
 • 35 featured job
 • Job displayed for 60 days
 • Premium Support 27/7
Buy Now
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image